The first and only production plant in Iran Banner

 


بنر ایرانی BPM               


 

تولید سفارشی انواع فلکس در انس ها،تارو پود ها،سایز هاو رنگهای مختلف با توجه به درخواست مشتری

 

 

انس تار و پود سایز
15 500*300

در هر سایزی که شما بخواهید حتی سایز های غیر متعارف

 

(115، 120، 150، 165، 180، 200، 220، 250، 280، 300، 320 و ...)

17 500*500
..و هر آنچه که شما بخواهید ..........و هر آنچه که شما بخواهید