The first and only production plant in Iran Banner

 


                                                                          BPM بنر ایرانی                                                                                                                                                       


 

تولید سفارشی انواع بنر در انس،تارو پود،سایز هاو رنگ های مختلف با توجه به درخواست مشتری

 

انس تار و پود سایز
۶ ۲۰۰*۲۰۰

 

۹۰ تا ۳۲۰

۸ ۳۰۰*۲۰۰
۹ ۵۰۰*۲۰۰
۱۰ ۵۰۰*۳۰۰
۱۱ ۵۰۰*۵۰۰
۱۳ ..........و هر آنچه که شما بخواهید
..و هر آنچه که شما بخواهید